Hankkeen käytännön toimenpiteet on jaoteltu neljään työpakettiin. Niillä kartoitetaan biopohjaisten materiaalien maakunnallinen potentiaali sekä tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus simulointimallien, kenttätestien ja materiaalien laatuluokitteluiden avulla. Koerakenteille tehdään yksinkertaistetut elinkaarianalyysit ja selvitetään materiaalien käyttöönoton liiketoimintamahdollisuuksia.

Puulastu

Työpaketti 1: materiaalien potentiaalin selvitys

Ensimmäisen työpaketin toimenpiteillä selvitetään paikallisten, nykyisellään alhaisen jalostustason biopohjaisten materiaalien potentiaali, saatavuus ja kerättävyys. Näitä materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, pelto- ja metsäbiomassat, järviruoko, turve, lampaanvilla, sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit.

Muiden työpakettien toimenpiteet kohdennetaan ensimmäisessä työpaketissa kartoitettaviin, vähintään kuuteen materiaaliin.

Potentiaalimäärityksissä hyödynnetään olemassa olevia julkaisuja ja tutkimuksia sekä aiemmista hankkeista saatuja tietoja.  Tarvittaessa tehdään kyselyitä ja haastatteluita. Yhdistämällä tiedot paikkatietoon pystytään määrittämään biomassojen alueellinen potentiaali.

Työpaketti 2: testaukset ja simuloinnit

Tämän työpaketin toimenpiteillä selvitetään biopohjaisten materiaalien tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen. Eri rakenteille tehdään simulointimallit ja kenttätestit sekä luokitellaan materiaalien laatua. Lisäksi tutkitaan biopohjaisten materiaalien lämpö- ja kosteusteknisiä ominaisuuksia sekä soveltuvuutta eristemateriaalien teolliseen valmistamiseen.

Tärkeimmät selvitettävät ominaisuudet ovat

 • kosteuskapasiteetti
 • kapillaarisuus, absorptio
 • kapillaarisuus, uudelleenjakautuminen
 • vesihöyryn diffuusiovastuskerroin
 • lämmönjohtavuus
 • entalpia.

Työpaketti 3: elinkaarianalyysit

Kolmannen työpaketin elinkaarianalyyseissa selvitetään rakenteiden kokonaisympäristövaikutuksia. Analysoidaan valittujen biomateriaalien vaikutusta rakentamisen aikaisiin ympäristöhyötyihin sekä rakennusten käytön aikaisiin ja käytön jälkeisiin etuihin.

Lisäksi tutkitaan muun muassa rakennusmateriaalien arvoketjun eri vaiheiden materiaali- ja energian kulutusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Vaiheista tarkastellaan erityisesti materiaalien tuottamista, keruuta, jalostamista ja valmistamista

Työpaketti 4: liiketoimintamahdollisuudet

Neljännessä työpaketissa selvitetään biomateriaalien käyttöönoton liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Kullekin biomateriaalille tehdään yksinkertaistettu liiketoimintamalli. Siinä esitetään

 • tärkeimmät yhteistyökumppanit
 • prosessit
 • resurssit
 • asiakassegmentit
 • jakelukanavat
 • kulurakenne ja
 • vaikuttavuus.

Seuraa julkaisujamme

Julkaisemme hankkeen tuloksista osaraportteja, lehtiartikkeleita sekä päivityksiä sosiaalisessa mediassa.

Seminaarit on suunnattu rakennusalan yrityksille, raaka-ainetoimittajille, tutkijoille, rakentajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Aloitusseminaari järjestetään huhti–toukokuussa 2018. Tulosseminaari pidetään keväällä 2020.